Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego pod domeną http://www.drogeriasabinka.com/ jest firma Hurtownia PRIMA, ul. Jagiellońska 13, 41-800 Zabrze, o numerze NIP: 6480012525, tel. 32 2785800, faks 32 2785800, e-mail: biuro@drogeriasabinka.com zwani dalej jako "Sprzedawca" bądź "Sprzedający").

§1

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Kupujący/Użytkownik/Klient - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, (osoba pełnoletnia nieubezwłasnowolniona), osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba która ukończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona) działającą za uprzednią zgodą jej przedstawiciela ustawowego (np. rodzica), osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną która odpowiednio nabywa lub zamierza nabyć towar od Sklepu (Kupujący) lub która korzysta lub zamierza skorzystać z usługi "Moje konto" (Użytkownik).

2. Koszyk oznacza formularz interaktywny dostępny na stronie internetowej http://www.drogeriasabinka.com/ służący do skontaktowania się ze Sklepem i umożliwienia złożenia przez Kupującego oferty zakupu.

3. Dane kontaktowe oznaczają:

a) w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji - jeśli jest inny niż adres zameldowania, adres e-mail, telefon kontaktowy. Jeśli zamawiana usługa dotyczy wykonywanej działalności gospodarczej dane kontaktowe osoby fizycznej obejmują również jej firmę i numer identyfikacji podatkowej (NIP);

b) w przypadku osób prawnych lub jednostki organizacyjnej niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną: nazwę, siedzibę, adres do korespondencji, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy.

4. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego http://www.drogeriasabinka.com/

5. Sklep internetowy (e-Sklep lub Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.drogeriasabinka.com/ za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

6. Sprzedawca - firma Drogeria SABINKA, ul. Jagiellońska 13, 41-800 Zabrze.

7. Towar - produkty prezentowane w Sklepie.

8. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów lub Usług, zawarta pomiędzy Sprzedawcą
a Klientem.

9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§2

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z e-Sklepu dostępnego pod adresem http://www.drogeriasabinka.com/regulamin

2. Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;

c) zasady zawierania Umowy sprzedaży produktów z wykorzystaniem usług świadczonych
w ramach Sklepu;

d) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym (komputerem osobistym, laptopem, itp.), którym posługuje się Klient.

3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.drogeriasabinka.com/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

4. Treść regulaminu nie może być zmieniania i modyfikowana przez Klientów.

5. Postanowienia korzystniejsze niż te wynikające z niniejszego Regulaminu, uzgodnione przez Sprzedającego z Klientem lub Użytkownikiem mają pierwszeństwo przed regulaminem.

6. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Sklep jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie Sklepu opisem usługi, warunkami, cennikiem, a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

7. Oferta przedstawiona na stronach e-Sklepu jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronach Sklepu, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

9. Towar dostępny w e-Sklepie jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

10. Złożone Zamówienia są utrwalane przez Sklep w archiwum w panelu administracyjnym Sklepu.

§3

Wymagania techniczne oraz Pliki cookie

1. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, które dysponuje:

a) dostępem do Internetu;

b) poprawnie skonfigurowaną dowolną przeglądarką internetową;

c) czynnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

2. e-Sklep umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze oraz Safari.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Klienta celem skorzystaniaze e-Sklepu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Klientowi korzystanie ze sklepu.

4. Sklep za uprzednią zgodą kupującego, użytkownika lub ich przedstawiciela przechowuje na ich komputerze pliki cookie, które niezbędne są: do zawarcia umowy sprzedaży na odległość, jej wykonania i świadczenia usługi "Moje konto" oraz do ułatwienia Użytkownikowi i Kupującemu korzystania ze strony Sklepu poprzez podtrzymanie sesji (przez co zbędne jest ponowne wpisywanie hasła) oraz tworzenia statystyk oglądalności podstron.

5. Pliki wprowadzone przez Sklep do komputera Kupującego, Użytkownika lub ich przedstawiciela nie gromadzą ich danych osobowych, nie wpływają na konfigurację systemu operacyjnego ani oprogramowanie oraz mogą być usunięte w każdej chwili.

§4

Rejestracja w e-Sklepie

1. Klient może dokonać rejestracji w e-Sklepie, ale nie jest to konieczne do składania Zamówień.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie poprawnych danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe.

§5

Składanie Zamówień

1. Podczas składania wszelkich zamówień Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych kontaktowych i osobowych.

2. Kupujący, aby złożyć Zamówienie uruchamia koszyk poprzez kliknięcie przy wybranych towarach polecenia "dodaj do koszyka" a następnie w panelu zamówienia określa ilość sztuk kupowanego towaru.

3. Po kliknięciu "dalej" Kupujący zostaje przeniesiony do panelu adres dostawy gdzie w odpowiednich rubrykach podaje dane kontaktowe celem umożliwienia zawarcia umowy oraz jej realizacji. Kupujący poprzez zaznaczenie stosownych oświadczeń powinien także wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep dla celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży i celów podatkowych oraz zgodzić się na przechowywanie na swoim komputerze plików cookie.

4. Kupujący powinien także zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz go zaakceptować, co potwierdza zaznaczając stosowne oświadczenie.

5. Wedle własnego wyboru Kupujący może powrócić do panelu wyboru towarów aby dodać kolejne towary do koszyka, usunąć wybrany towar albo otworzyć panel płatność i dostawa, gdzie określa się sposób dostawy oraz formę zapłaty. W panelu tym Kupujący otrzymuje informację o kosztach dostawy oraz o cenie i jej składnikach.

6. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty", Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

7. Potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Kupującego, niezwłocznie nadaje zamówieniu charakter wiążący dla Kupującego (co oznacza, iż poprzez przyjęcie zamówienia Sklep zawiera z Kupującym umowę o treści wynikającej z zamówienia). Zamówienie przestaje wiązać, jeżeli Sprzedający oświadczy, że nie przyjmuje zamówienia lub je odrzuca.

8. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a. przedmiotu zamówienia,

b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztówdostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c. wybranej metody płatności,

d. wybranego sposobu dostawy.

9. W przypadku braku możliwości potwierdzenia Zamówienia ze strony Sprzedającego, złożone zamówienie zostaje anulowane, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte
z bazy danych Sprzedającego.

10. Sprzedający może odmówić zawarcia umowy sprzedaży na odległość w szczególności, gdy podane przez Kupującego dane kontaktowe są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości, co do ich prawdziwości.

11. Sklep umożliwia zakup oferowanych produktów poprzez dodanie ich do Koszyka 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających Sklep z przyjmowania i realizacji zamówień Klientów.

12. Kupujący może wybrać dowolną formę dowodu zakupu, w postaci faktury lub paragonu. W przypadku chęci otrzymania faktury Kupujący zobowiązany jest wskazać żądane w formularzu dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.

§6

Ceny i metody płatności

1. Ceny podane w e-Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT w wysokości 23% oraz akcyzę, cło i inne obciążenia publicznoprawne.

2. Ceny podane w e-Sklepie mogą ulec zmianie. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień złożonych przez Klienta przed opublikowaną zmianą i będących w trakcie realizacji.

3. Klient ma możliwość wyboru następujących metod płatności:

a) Przelew/wpłata na rachunek bankowy. Zapłata następuje poprzez dokonanie przelewu/wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze 60 2490 0005 0000 4530 8343 7335, przed dokonaniem wysyłki towaru do Kupującego. Dane potrzebne do dokonania przelewu/wpłaty na rachunek Sprzedającego zostaną przesłane Kupującemu na wskazany przez niego adres e-mail. Towar zostanie Kupującemu wysłany niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.

b) Płatność przy odbiorze. Zapłata za zamówiony towar następuje gotówką przy odbiorze towaru od kuriera w chwili dostarczenia towaru, kurierowi, gotówką.

c) Płatnością w systemie dotPay.

4. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar i przesyłkę (lub za sam Towar w przypadku, gdy opłatę za przesyłkę pokrywa Sprzedawca).

§7

Realizacja Zamówienia i Dostawa Towaru

1. Zamówienia są realizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

2. Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.

3. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący.

4. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

5. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

a) częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,

b) anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.

10. Dostawa zakupionych Towarów odbywa się poprzez wysłanie Towaru na podany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres.

11. Klient ma możliwość wyboru sposobu wysyłki Towaru przy skorzystaniu z usług Poczta Polska S.A., Przesyłka zagraniczna.

12. Cena przesyłki na terenie kraju jest zryczałtowana i jest uzależniona od wagi i gabarytów urządzenia. Sprzedawca nalicza opłaty zgodnie z cennikiem znajdującym się w zakładce "Dostawa i płatność".

13. Z chwilą pokwitowania odbioru Towaru na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

14. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki przez Kupującego, który jest Konsumentem i nie korzysta z możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia odmowy odebrania przesyłki, Sprzedawca ma prawo do obciążenia Kupującego kosztami przesyłki i zwrotu do nadawcy. Jeżeli nieuzasadnionej odmowy przyjęcia odbioru przesyłki dokonuje podmiot niebędący Konsumentem, Sprzedawca może go obciążyć w każdym przypadku kosztami przesyłki.

§8

Gwarancje

1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy.

3. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Klientowi od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

§ 9

Reklamacje

1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z ofertą, Klientowi przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie Sprzedającego:

a) pisemnie na adres: Drogeria SABINKA, ul. Jagiellońska 13, 41-800 Zabrze;

b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@drogeriasabinka.com;

c) ustnie w siedzibie Sprzedającego.

2. Klient składając reklamację może zażądać od Sprzedawcy wymiany zakupionego towaru na rzecz wolną od wad albo usunięcia wady.

3. Klientowi przysługuje również prawo do żądania obniżenia ceny chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

4. W przypadku uznania, że wada jest istotna bądź, gdy Klient składa kolejną reklamację wcześniej naprawianego bądź wymienianego towaru, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy.

5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

a. imię i nazwisko;

b. adres do korespondencji, a także adres e-mail oraz numer telefonu;

c. przedmiot reklamacji;

d. przyczynę reklamacji;

e. żądanie rozpoznania reklamacji;

f. podpis. (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą).

7. Sprzedawcaodpowiada za wady fizyczne lub prawne sprzedanych towarów jedynie w przypadku stwierdzenia wad przed upływem dwóch lat od dnia otrzymania towaru przez Klienta.

8. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie od daty ich otrzymania.

9. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Kupującego na adres e-mail, wskazany
w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej - na adres wskazany przez Kupującego.

10. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, Sprzedawca ponosi koszty dostawy Towaru zarówno odesłania reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, jak również ponownej wysyłki Towaru od Sprzedawcy do Klienta.

§10

Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Sprzedawca podejmuje wszelkie działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Drogeria SABINKA, ul. Jagiellońska 13, 41-800 Zabrze, mailowo pod adres biuro@drogeriasabika.com

§ 11

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

1. Klient ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.

3. Do zachowania terminu na odstąpienie wystarczające jest wysłanie do Sprzedawcy na adres korespondencyjny bądź e-mailowy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem 14 dni.

4. Klient może skorzystać z formularza on-line odstąpienia od Umowy sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Jeżeli Klient skorzysta z opcji poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy Sprzedaży za pośrednictwem e-maila bądź innej formy komunikacji elektronicznej, Sprzedawca prześle do Klienta niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na trwałym nośniku (na przykład za pomocą poczty elektronicznej).

6. Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wraz
z tym oświadczeniem, Kupujący dostarcza lub przesyła na adres Sklepu zakupiony towar w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

7. Konsument z tytułu wykonywania swego prawa do odstąpienia od umowy nie ponosiżadnych kosztów, poza bezpośrednimi kosztami odesłania towaru z powrotem do Sklepu.

8. Jeżeli zwracany przez Kupującego towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedający dokonując zwrotu należności na rzecz Kupującego obniża zwracaną kwotę o łączną kwotę zmniejszenia wartości towaru bądź kosztów poniesionej przez niego naprawy.

9. Zwrot płatności e-Sklep dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem, niezwłocznie.

10. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Klienta
o odstąpieniu od umowy, Sprzedający ma obowiązek zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Powyższe nie dotyczy kosztów odesłania towaru z powrotem do Sklepu.

11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia przez Sprzedawcę:

a. rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji przedstawionej przez konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 
§12

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.

2. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie
w celu realizacji Zamówienia.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od e-Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz ich usunięcia.

5. Aby uzyskać dostęp lub poprawić przetwarzane dane osobowe należy wysłać e-mail na adres: biuro@drogeriasabinka.com lub wiadomość pisemną na adres: Drogeria SABINKA, ul. Jagiellońska 13, 41-800 Zabrze.

§13

Zobowiązania Klienta i ochrona własności intelektualnej

1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania ze e-Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach e-Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);

c) korzystania ze e-Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;

d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

e) korzystania ze e-Sklepu zgodnie z przepisami polskiego prawa, postanowieniami Regulaminu i z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej e-Sklepu (w tym zdjęć i opisów Towaru) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

§14

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej e-Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie http://www.drogeriasabinka.com/regulamin .

3. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.